Z DOMOVA

Zážitkem k porozumění

Počet integrovaných žáků se sluchovým postižením ve školách běžného vzdělávacího proudu každým rokem roste. Neslyšící a nedoslýchavé děti, které mají potenciál se vzdělávat s ostatními zdravými dětmi v běžné třídě, ale musí bojovat s mnohými překážkami. Navíc ne všichni pedagogové jsou na takové žáky perfektně připraveni. Pomoct jim má interaktivní projekt s názvem Zážitkem k porozumění. 

Zážitkem k porozumění

Projekt Zážitkem k porozumění poskytuje učitelům 1. stupně ZŠ podpůrnou síť inovativních metod, jak by měli přistupovat k žákovi se sluchovým postižením, který se vzdělává ve třídě v běžné škole. Je to tedy projekt, který kvalitativním způsobem rozvíjí pedagogickou činnost vůči integrovanému žákovi se sluchovým postižením a zároveň je to projekt, který myslí na všeobecné blaho dotyčného žáka. Přispívá k hladkému průběhu integrace, která se týká nejen vzdělávacího hlediska, ale také psychosociálního. Jak je dítě přijato ve třídě, jaká je jeho pozice ve třídní skupině, jestli má kamarády a jak komunikuje s ostatními? I to spadá pod integraci. Právě onen psychosociální charakter integrace je mnohem důležitější než to, aby dítě mělo samé jedničky. 

Jak se cítí integrovaný žák se SP v běžné třídě?

Animační videa, výstava o sluchu a zvuku, kroužek Zážitkem

Projekt Zážitkem k porozumění obsahuje mnoho metod, jak si osvojit efektivnější formy práce s integrovaným žákem se sluchovým postižením. V prvé řadě nabízí metodickou podporu prostřednictvím 30 metod a 80 konkrétních výukových plánů. Základní metodické postupy, jak přistupovat k žákovi se sluchovým postižením, byly zpracovány do animačních videí. Celkově je jich 15. Videa jsou zpracována minimalisticky, jsou názorná a přináší divákovi jasné a srozumitelné poselství. Videa jsou opatřena českými titulky a překladem do znakového jazyka.

Můžete se na ně podívat zde: https://zazitek.zsheureka.cz/cs/animace-metod/ 

Animační videa jsou názorná a srozumitelná i pro laickou veřejnost

Dalším výstupem projektu je mobilní výstava. To znamená, že tato výstava není trvale umístěná na místě, ale doslova putuje napříč republikou, zejména ve vzdělávacích institucích jako jsou školy a univerzity, zapojené do tohoto projektu. Výstava se již uskutečnila např. v Brně, Olomouci a Praze. Jedná se o zážitkovou a vzdělávací výstavu o sluchu, zvuku a komunikaci neslyšících osob.

Výstava je pro návštěvníky zábavná, protože je organizována prakticky

Na výstavě lze prozkoumat sluchové ústrojí

Kroužek Zážitek představuje další část projektu. V inkluzivním kroužku se děti naučily hravou formou chápat vlastní emocionální stavy a vycházet s nimi v rámci interakcí s ostatními kamarády. Kromě toho se také učily vycházet s dětmi, které jsou tak trochu jiné než ony. Slyšící a neslyšící děti navzájem zkoušely nalézt funkční komunikační způsoby a najít si k sobě cestu. Kroužek zážitek byl aktivní v roce 2018/2019.

Děti z kroužku Zážitek společně s hlavní metodičkou projektu, Marínou Štibrányi

Proč to vzniklo a kdo se na tomto projektu podílí?

Projekt vznikal postupně. Vedoucí projektu Leona Pejcharová má syna se sluchovým postižením, který se integroval v běžné základní škole. V průběhu školní docházky zjistila, že učitelé nejsou zcela připraveni a chybí jim znalosti o vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Slabá informovanost je také u slyšících rodičů, kteří mají neslyšící dítě. Proto se rozhodla společně s pracovním týmem vytvořit atraktivní metodický postup pro pedagogické pracovníky a slyšící rodiče neslyšících dětí. Díky podpoře MŠMT se podařilo projekt dotáhnout do konce. Partnerem projektu se stal Nadační fond Dar sluchu a Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI).

Na projektu se podílel velký tým. Metodická činnost je prováděna hlavními metodičkami projektu (tj. Leona Pejcharová a Marína Štibrányi), společně s dalšími metodičkami – Pavlínou Ráslovou a Evou Šiftancovou. Výstavu vymysleli a realizovali Gabriela Danemarková a Jiří Jež, který ji celou výtvarně vytvořil. Koordinátorkou výstavy je Jana Včeláková, na kterou je možné se obracet s otázkami ohledně samotné výstavy. Účastníci výstavy si celou exhibici užijí díky průvodcům – jsou to Lucie Wagner, Vlastimil Chlumský, Pavlína Ráslová a Marína Štibrányi. Oponentura byla předána Ingele Holmstrom ze Švédska, Jarmile Roučkové, Ivaně Zoulíkové a Gabriele Pecové. Gabrielu Pecovou můžete spatřit dále v animačních videích, kde mluvené slovo tlumočí do ČZJ. Dalšími důležitými lidmi projektu jsou grafik Lukáš Kejha, ilustrátorka Kristýna Greplová, animátorka Silvia Krejzková, jazykový korektor Miloš Miškovský, videohospitace – Peter Leibitzer, e-learning – Martin Poch a další. 

Zleva: hlavní metodičky Leona Pejcharová a Marína Štíbrányi. Vpravo: koordinátorka výstavy Jana Včeláková

Projekt Zážitkem k porozumění má pozitivní ohlasy

Autorky projektu hodnotí svůj projekt jako úspěšný. Projekt se dostal do širokého povědomí a lidé se toho chytli. V průběhu realizace projektu se jim dostalo pozitivní zpětné vazby od učitelů z běžných škol. Učitelé ocenili zejména materiály, které je možné využít v celé třídě, nejen individuálně. Projekt navíc měl mezinárodní přesah. Během realizace se autorkám projektu podařilo navázat spolupráci s pedagogickými osobnostmi ze zahraničí a obohatit projekt o nové nápady a řešení v oblasti speciálně pedagogické péče vůči integrovaným žákům se sluchovým postižením. 

Sue Archbold z Velké Británie a Ingela Holmstrom ze Švédska

Článek byl zveřejněn s laskavým svolením Maríny Štibrányi. 

 

Zdroj, foto: Zazitek.zsheureka.cz, Darsluchu.cz, Facebook@Zazitkemkporozumeni, Youtube.com, Pixabay.com

Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close